Vadsbogymnasiet - Nära dig

Dataskyddsförordningen GDPR

Det viktigt att du som student på Vadsbogymnasiet känner dig trygg med att skolan behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi behandlar kring dig.

Nya regler för behandling av personuppgifter
Dataskyddsförordningen är en EU-förordning som sedan 25 maj 2018 gäller i hela EU. Dataskyddsförordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps och du som registrerad får starkare rättigheter

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en uppgift/information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en fysiskt levande person. Exempel på personuppgifter är:

 • namn
 • personnummer
 • fotografier

och annan information som möjliggör identifiering. Med behandling av personuppgifter avses alla former av hantering av personuppgifterna exempelvis insamling, lagring, spridning och gallring.

Dina personuppgifter och personuppgiftsansvarig
Den som ansvarar för att dina personuppgifter hanteras på korrekt sätt kallas för personuppgiftsansvarig. I kommunen är normalt sett respektive nämnd personuppgiftsansvarig för den hantering som sker inom nämndens verksamhet.

Utgångspunkten är att det är de anställda i kommunen som behöver ta del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter som ska ha åtkomst till dina personuppgifter, exempelvis handläggare/beslutsfattare vid ärendehantering.

Om personuppgifterna ska hanteras utanför EU/EES-området ska kommunen informera om detta. Hanteringen ska i sådana fall ske i enlighet med de särskilda skyddsregler som finns.

Vi kan i olika sammanhang komma att behandla dina personuppgifter. I många har du själv lämnat personuppgifterna till kommunen för att ett ärende som rör dig ska kunna hanteras. Anledningen till att kommunen behöver dina personuppgifter kan variera men om du exempelvis har lämnat en ansökan om förskoleplats, bygglov, bistånd, äldreboende eller dylikt så måste kommunen kunna säkerställa/identifiera vem du är för att hantera ditt ärende på ett korrekt sätt. I andra fall kan personuppgifter komma från andra myndigheter eller från föreningar vid till exempel sökande av föreningsbidrag.

När handlingar och/eller personuppgifter inkommer till kommunen anses dessa som huvudregel utgöra allmänna handlingar. För kommunen gäller särskilda regler för hur allmänna handlingar får hanteras samt om och när de får utlämnas, gallras eller om de ska bevaras.

Om du har frågor eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig direkt eller vända dig till kommunens generella kontaktpunkt. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia på de personuppgifter som kommunen behandlar om dig.

Behandling av personuppgifter ska vara laglig
För att en behandling av personuppgifter ska vara laglig måste behandlingen falla in under någon av de särskilda grunder som anges i lag:

 • Den registrerade samtycker till behandlingen.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige (en kommunal nämnd).
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre, särskilt när den registrerade är ett barn (denna punkt kallas intresseavvägning och får inte användas av offentliga myndigheter för att motivera behandling när myndigheten fullgör sina uppgifter).

Vanligen är kommunens behandling av personuppgifter grundad på kommunens skyldigheter enligt lag till exempel skola och socialtjänst och i de fallen är det även kommunens rättsliga förpliktelser som utgör den lagliga grunden. I annat fall kan det röra sig om ett allmänt intresse eller om att du har ett avtal med kommunen. Kommunen får med andra ord inte behandla dina personuppgifter utan en väl motiverad anledning till det. Kommunens olika typer av personuppgiftsbehandlingar dokumenteras i en så kallad registerförteckning. Varje personuppgiftsansvarig nämnd är ansvarig för att ett sådant register finns uppdaterat.

Rättigheter som registrerad
En person vars personuppgifter behandlas har vissa särskilda rättigheter. En registrerad kan därför hos personuppgiftsansvarig:

 • Begära tillgång till sina personuppgifter (det vill säga vilka personuppgifter om dig som personuppgiftsansvarig behandlar samt varför och hur behandlingen sker).
 • Begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av sina personuppgifter.
 • Invända mot behandlingen av sina personuppgifter.
 • Begära dataportabilitet (överföring av personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig) i vissa fall.
 • När som helst återkalla sitt samtycke i de fall behandlingen grundas på samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.
 • Klaga på kommunens behandling av sina personuppgifter till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Eftersom kommunens verksamhet till stor del styrs av lagar och det till exempel finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så kan ovanstående rättigheter begränsas i vissa fall.

Dataskyddsombud
Om du önskar mer information om personuppgifter och personuppgiftsbehandling i kommunen kan du kontakta kommunens dataskyddsombud. För generell information om dataskydd kan du besöka Datainspektionens webbplats. Integritetsskyddsmyndigheten | IMY Länk till annan webbplats.

Klagomål på personuppgiftsbehandling
Om du har klagomål över behandling av personuppgifter föreslås att du kontaktar kommunen. Antingen genom kontakt direkt med den berörda verksamheten eller via kommunens dataskyddsombud. Vi utreder då frågan och gör eventuella nödvändiga rättelser.

Du har också rätt att göra klagomål på kommunens hantering till statens tillsynsmyndighet Datainspektionen. Deras rekommendation är att du innan kontakt med dem försöker att lösa problemen själv. Men om det inte är en framkomlig väg så kan du som sagt kontakta Datainspektionen.

Sidan senast uppdaterad: 2021-06-30
Bookmark and Share

Relaterad information

Kontakt

Per Ahlström
Dataskyddsombud
Telefon: 0506-777 083
E-post: Per Ahlström

Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga