Vadsbogymnasiet - Nära dig

Individuellt val

Kurser som kan väljas till åk 2

Engelska 6 100p/ENGENG06 Yrkesprogram

ENG 6 bygger på ENG 5 och ger dig fördjupade och bredare kunskaper i engelska. Kursen är ett krav för grundläggande behörighet till högskola/universitet. Förkunskap: ENG5

Högskolebehörighet: SVESVE02 100p, ENGENG06 100p åk2 och SVESVE03 100p åk3

OBS! Val för både åk 2 och 3. För BA,EE och MT

Matematik 2a 100p/MATMAT02a BA,BF,EE,IN,MT,VO

För yrkesprogram. Behörighetskrav för högskola/universitet exempelvis till: Socionom, Psykolog.

Förkunskap: MAT1a

Svenska 2 100p/SVESVE02 BA, EE, IN och MT

Du tränar på att argumentera och utreda både muntligt och skriftligt. För att beskriva litteratur, film, teater och andra medier, samt hur dessa berättelser formats av och format samhällsutvecklingen, lär du dig begrepp och att vara källkritisk. Du får också veta mer om svenska språkets uppbyggnad och språkförhållanden i Sverige och övriga Norden.
Förkunskap: SVE1

Kurser som kan väljas till åk 2 eller åk 3

Bild och form 1b 100p/BILBIL01b

För Dig som brinner av lust att jobba med bild. Kursen vänder sig till Dig som vill arbeta mycket med färg och form. Intresset och lusten är viktigare än att Du är tekniskt skicklig. Vi arbetar mycket med olika tekniker från skulptur till måleri. Ej för TEDES

Etnicitet och kulturmöten 100p/SOIETN0

Är du intresserad av hur människor formas av olika kulturer och vad som händer när människor från olika kulturer möts? Då är det här kursen för dig. Du kommer att läsa om den svenska kulturen och andra kulturer som finns i samhället idag. Du kommer även studera invandring och utvandring och diskutera politiken som berör detta område. Kursen behandlar även frågor om integrationen och segregationen i samhället.

Fotografisk bild 100p/FOTFOT01

I kursen Fotografisk bild får du färdigheter i att skapa och redigera digitala bilder men också kunskaper i fotografering, bildtänkande och färglära. Vi arbetar med systemkameror och med programmet Photoshop.

Företagsekonomi 1 100p/FÖRFÖR01

Är du nyfiken på hur ett företag fungerar? Företagsekonomi är ett brett ämne med både praktiska och teoretiska inslag. Företagsekonomi 1 handlar om hur man startar och driver ett företag. Detta är en kurs där du får lära dig grunderna i bland annat entreprenörskap, inköp, marknadsföring, försäljning, bokföring, kalkylering, ledarskap och organisation. Ej för EK

Internationellt aktivitetsledarskap100p/PEDAKI00S

I den här kursen får du lära dig att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter. Dessa aktiviteter kommer hålla en internationell profil där vi lyfter frågor som mänskliga rättigheter, hållbar utveckling etc.

Aktiviteterna kommer att genomföras på skolan några gånger per läsår där ni elever står för planering och genomförande i samråd med lärarhandledning.

Internationella relationer 100p/SAMINR0

Internationella relationer är en kurs för dig som är intresserad av att bättre förstå din omvärld. I dagens allt mer globala värld kommer du kanske att jobba inom ett yrke som kräver en god förståelse för hur spelet mellan stater, multinationella företag och organisationer ser ut på den internationella spelplanen. Som utbildad ekonom, jurist, läkare, beteendebetare, statsvetare eller sjuksköterska kommer du kanske att jobba i andra länder och inom internationella organisationer som FN och EU. Då kommer dina kunskaper om relationerna mellan aktörerna på den internationella arenan att hjälpa dig. Ej för SASAM åk3

Matlagning 100p/MALMAL01

Kursen är till för dig som vill ha kunskaper om grundläggande matlagnings- och bakningsmetoder. Du får också lära dig att planera egna måltider utifrån olika perspektiv (t ex ekonomiskt, näringsmässigt, träningsvanor, tids-och hälsoaspekter). Kursen är för dig som vill känna matglädje och förstå kostens betydelse för god livskvalitet. Kan eventuellt schemaläggas längre än ordinarie skoldag

Mental träning 100p/HALMEN0

I denna kurs arbetar vi med hur man genom mental träning kan arbeta med självbild, självkänsla och självförtroende för att främja sin personliga utveckling. Vi funderar över vad som gör oss stressade och hur vi kan hantera denna stress. Vi lär oss teoretiskt om hur kroppen fungerar och vi arbetar praktiskt med olika avslappningstekniker som tex mindfullness. Vi prövar också olika träningsmetoder och naturvistelse för att nå bättre hälsa.

Moderna språk, Ty/Fr/Sp 100p/Steg 1eller 3

Du kan läsa språk på antingen nybörjarnivå (= steg 1) eller på fortsättningsnivå (= steg 3) där du fördjupar och utvecklar dina språkfärdigheter från grundskolan. Du får också lära dig om vardagsliv, kultur och samhällsförhållanden i de länder där ditt språk talas. Detta vidgar dina vyer och ökar också dina chanser på arbetsmarknaden.

Musik 100p/MUSMUS0

Detta är en kurs för dig som vill spela mycket tillsammans med andra. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper i musik, både solistiskt och i grupp. Det är önskvärt att du har vissa förkunskaper i sång eller på något instrument. Du får spela både på gehör och efter noter. Du får även pröva andra instrument, men det är ingen enskild undervisning. Målet är att få ökade musikaliska färdigheter i sång och spel och att kunna samarbeta musikaliskt och att framträda inför publik.

Naturguidning 100p/NAGNAT01

Kursen är avsedd för dig som vill uppleva aktiviteter i naturen under olika årstider. Exempel på aktiviteter kan vara klättring, paddling, vandring och skidåkning. Kursen är upplevelsebaserad och du kommer vara mycket utomhus och lära dig praktiskt. Du lär dig bl.a. om hur man eldar, lagar mat samt vilken utrustning som är lämplig för olika aktiviteter. I kursen ingår också ledarskap och hur du planerar friluftsaktiviteter för andra. Välkommen på en kurs för dig som söker både inspiration, avkoppling och framförallt upplevelser.
Ej för BF

Naturkunskap 2 100p/NAKNAK02

Kursen vänder sig till dig som ytterligare vill fördjupa dig inom det naturvetenskapliga området. Du lär dig mer om människan, både hur kroppen fungerar och hur vi kan vara så lika och olika andra djur. Dessutom lär du dig om det stora såsom universums utveckling samt det lilla, att få förståelse för kemiska ämnen runt omkring oss och vilken betydelse dessa har för oss människor.
Förkunskap: NAK1b

Politik och hållbar utveckling 100p/HÅLPOL0

Hur uppnår vi en hållbar värld? Vi är inte alltid överens om hur vi ska uppnå hållbar utveckling. Många gånger handlar det om politiska val och olika synsätt. Kursen tar upp miljöpolitiska intressekonflikter på global till lokal nivå. Du får insyn i vilka internationella och nationella överenskommelser som finns på området och hur politiska styrmedel kan användas för att nå målen. Kursen innefattar även genus-perspektiv och NGOs påverkan på hållbar utveckling. Det ingår också att du genomför en fallstudie.

Pedagogiskt ledarskap 100p/PEDPEG0

I denna ledarutbildningskurs får du lära dig om hur ledarskap kan utövas, hur grupper påverkas av ledaren och hur manligt/kvinnligt ledarskap kan studeras och förstås.

Kursen innehåller också mycket praktiska uppgifter kring konflikthantering, ledarskap och andra aktiviteter. En perfekt kurs för dig som vill växla praktik med teori och som kan tänka dig att fungera som ledare nu och i framtiden. Ej för BF och SABET åk3

Privatjuridik 100p/JURPRI0

I denna kurs får du lära dig om hur det svenska rättssystemet fungerar och vilka lagar som styr privatliv, yrkesliv och affärsliv. Du får läsa juridisk litteratur och rättsfall. Du får också arbeta praktiskt med juridiska rättsfall. Kursen ger dig också en översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. Det svenska rättegångsväsendet får du se på nära håll när vi gör studiebesök på en tingsrätt under en rättegångsförhandling. Ej för EK

Programmering 1 100p/PRRPRR01

I kursen Programmering 1 lär du dig grunderna i programmering utifrån programspråket java. Du får lära dig att hitta lösningar på ett problem och därefter överföra denna lösning till en javakod. Kursen kräver ingen tidigare erfarenhet av programmering. Du får utveckla dina kunskaper om principerna bakom datorprogram så att du kan lösa enklare problem med datorns hjälp. Kursen ger en grund för fortsatta studier i programmering. Ej för TE

Retorik 100p/SVERET0

Bli en bättre talare! Under trevliga former övar du dig att bli en väl förberedd och medryckande talare. Från enkla övningar går du till färdiga ”tal”.

Socialpedagogik 100p/PEASOC0

Kursen handlar bl a om orsaker till att en del av oss hamnar i utanförskap; arbetslöshet, missbruk, kriminalitet, funktionsnedsättning mm. Vilka konsekvenser får utanförskap för individen, vad kan man göra för att bryta det och hur kan man förebygga utanförskap. BF och VO har företräde

UF-företagande – 100p/ENTENR0

Denna kurs väljer du om du vill lära dig hur man startar och driver ett företag. I början av läsåret tar du fram en affärsidé (enskilt eller i grupp) och utifrån den startar du en verksamhet inom konceptet Ung Företagsamhet. Förutom praktiska kunskaper om företagande lär du dig om hur människor samarbetar och löser problem för att nå bestämda mål. Kursen stimulerar din kreativitet och lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet. På så sätt utvecklar du tilltron till dina personliga resurser.

Mer information om kursen Entreprenörskap/UF som i-val. Länk till annan webbplats. Ej för EK och TE

Webbutveckling 100p/WEBWEU01

Webbutveckling handlar om att kunna publicera text och bild i ett givet medium. I kursen får du lära dig att skapa CSS-uppbyggda webbplatser för mobiler och datorer enligt standarder. Kursen syftar till att du ska lära dig att konstruera hemsidor som fungerar både ur användbarhets- och designaspekt. Vi arbetar främst med programmen Photoshop och Dreamweaver.

Kurser som endast kan väljas till åk 3

Bild 100p/BILBIL0

Bilder som kommunikation och uttryck arbetar du med i den här fortsättningskursen. I praktiskt bildarbete övar du din hantverksskicklighet, grafisk formgivning och tvådimensionella tekniker. Detta varvas med samtal om bilden som språk, kommunikationsteori och bilders funktion, betydelse och uppbyggnad. Förkunskap: BILBIL01b eller BILBIL01a2

CAD 50+50p/CADCAD01, CADCAD02

I den här kursen får du lära dig grunderna i att arbeta med cad med inriktning mot husbyggnad. Vi börjar med att lära oss att använda verktyget Revit för att sedan jobba vidare med att rita en egen Attefallstuga (mindre hus). I del 2 kommer vi att utveckla detta vidare genom att ta mått i en befintlig miljö och rita denna i verktyget för att sedan avsluta med att rita upp ett eget hus och föra över detta till kompletta bygghandlingar, A-ritningar. Ej för IN och TE

Engelska 7 100p/ENGENG07

Engelska 7 är en fördjupning av engelska 6. Du får träna muntlig och skriftlig kommunikation med olika syften och träna att anpassa språket till olika situationer. Du får läsa skönlitterära texter inom olika genrer och facktexter av varierande slag. Du får även sammanställa och redovisa ett arbete inom valt ämnesområde. Förkunskap: ENG6

Idrott och hälsa 2 100p/IDRIDR02

I kursen fördjupas moment som behandlats i kursen Idrott och hälsa 1. Exempel på innehåll är: Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet, Musik, rytm och dans, Hälsofrämjande arbetssätt, Riskfaktorer i samband med idrott, Kroppsideals påverkan på människan mm. Mycket är kopplat till upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus. Det kan t.ex. vara olika friluftsaktiviteter som paddling och vandring, samt om möjligt t.ex. ridning och skidåkning. Förkunskap: IDR1

Musik ensemble 1 100p/MUSENS01

En kurs för dig som under 2:an haft ival Musik och önskar fortsätta ditt musicerande. Förkunskap: Musik 100p

Svenska 3 100p/SVESVE03 för yrkesprogram

Du skriver texter där språk och stil är av vetenskaplig karaktär. Litteraturen analyseras ur ett berättartekniskt perspektiv med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp. Muntliga framföranden håller du med stöd i den retoriska arbetsprocessen. Du får också veta mer om språkhistoria och språkförändring. Förkunskap: SVE2

Sidan senast uppdaterad: 2021-12-13
Bookmark and Share

Relaterad information

Kontakt

[Förnamn och efternamn]
[Befattning]
Telefon:
E-post:

Dokument

Länkar

Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga