Vadsbogymnasiet - Nära dig

Internationell studie om ungdomars inställning till sexualitet

Två forskare från Högskolan i Skövde, Elisabeth Hertfelt-Wahn och Monica Johansson, kommer att genomföra intervjuer med utvalda och tillfrågade klasser. Detta är en viktig del i en tvärkulturell jämförande studie i Italien och Sverige.

Studien handlar om tonåringars attityder till och beteende avseende sexualitet, graviditet och föräldraskap.

Syftet med studien är att jämföra italienska och svenska tonåringars attityder till sex, graviditet och föräldraskap i relation till psykologisk mognad och psykologiska bakgrundsdata såsom självkänsla, självbild (self efficacy, den egna upplevda förmågan att handla och klara av en situation), sårbarhet för depression, beteendeproblem, synen på föräldraskap, för att ev. kunna förutsäga sexuellt risktagande.

Tillvägagångssätt:

Del 1: Ett representativt urval av skolungdomar, i åldern 16-19 år, från landsbygds- och stadsområden i Sverige och Italien. Ett antal av ca 300 flickor och 300 pojkar från varje land kommer att tillfrågas om att besvara ett frågeformulär som täcker områden som familjebakgrund, pubertet, hälsofrågor, skolprestationer, kamratrelationer, livskvalité och beteende beträffande trafik, idrott, sexualitet, tobak, alkohol och narkotika.

I Sverige kommer urvalet att göras i Stockholm och Mariestad av praktiska skäl och för att få en så god representation som möjligt av landets tonåringar i åldern 16-19 år. Gymnasier med olika programinriktningar som yrkesförberedande, studieförberedande och program där majoriteten som studerar är killar eller tjejer planeras ingå för att täcka val i förhållande till kön och tradition.

Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga