Vadsbogymnasiet - Nära dig

Så är programmet uppbyggt

Poäng

Alla program omfattar minst 2500 gymnasiepoäng. Dessa poäng är uppdelade på gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma karaktärsämnen, inriktningskurser, programfördjupningar, individuellt val och gymnasiearbete. Samtliga ämnen är indelade i kurser. Betyg sätts när kursen är avslutad.

Gymnasiegemensamma ämnen

I alla program finns en kärna av ämnen som är lika för alla som går programmet, så kallade gymnasiegemensamma ämnen. För ett yrkesförberedande program är de 600 poäng och för de högskoleförberedande programmen är de mellan 1100 — 1250 poäng.

Programgemensamma karaktärsämnen

Karaktärsämnen är de ämnen som är speciella för varje program. På yrkesförberedande program utgörs karaktärsämnena av teoretiska och/eller praktiska yrkesämnen och på de högskoleförberedande programmen utgörs de av fördjupade teorikurser. Kurserna har olika omfattning på programmen.

Inriktningskurser

Inriktningskurser är de kurser som är speciella för de olika inriktningarna som finns inom programmen. Inriktningskurser kan börja första, andra eller tredje året. Kurserna har olika omfattning på de olika programmen.

Programfördjupningar

För att ge dig större valfrihet inom det program du har valt finns det valbara programfördjupningar. Omfattningen varierar beroende på vilket program du väljer. Det är skolan som sätter ihop utbudet av programfördjupningskurser och de startar om intresset är tillräckligt stort. Går du ett högskoleförberedande program kan du inom programfördjupningarna läsa kurser som ger vidgad högskolebehörighet. Går du ett yrkesförberedande program är programfördjupningarna kopplade till de krav som arbetslivet och branscherna ställer. Information om vilka programfördjupningar som kan erbjudas hittar du i poängplanen för respektive program. Individuellt val Individuellt val ingår i alla utbildningar och består av kurser som motsvarar sammanlagt 200 poäng. Du väljer själv vilka kurser du vill läsa utifrån ett givet kursutbud. Detta för att du ska kunna fördjupa dig i något du är speciellt intresserad av och för att du ska kunna utforma din egen utbildning. Genom det individuella valet ges du också möjlighet att läsa in behörigheter för fortsatta studier på högskola eller universitet.  

Gymnasiearbete

Alla program innehåller ett projektarbete motsvarande 100 poäng. Projektarbetet ska sammanfatta vad du har lärt dig under din gymnasietid och ha en tydlig koppling till ditt program. Att arbeta i projektform är vanligt på högre utbildningar och i arbetslivet. Ett projektarbete kan innebära allt från att arrangera en modevisning, ta fram ett nytt bekämpningsmedel eller skriva en bok. Du utför ett arbete mot ett uttalat mål som ska nås inom en viss tid. I projektarbetet följer, diskuterar och bedömer en handledare arbetet i dess olika faser. Du kan genomföra projektarbetet själv eller tillsammans med andra.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL ska förekomma på alla yrkesprogram. APL är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik. Den är vanligtvis 15 veckor och du är då på en arbetsplats och använder dina kunskaper från skolan under handledning.

Språk

Du har många möjligheter att läsa språk på gymnasiet. Flera kurser i engelska står till ditt förfogande liksom möjligheten att välja kurser i andra språk. På Vadsbogymnasiet kan du läsa franska, italienska, latin, ryska, spanska och tyska.
 
Språkkurserna i tyska, franska och spanska hänger ihop genom hela grundskolan och gymnasiet. De är uppdelade i sju steg och kunskapsnivån höjs stegvis. Varje steg omfattar 100 poäng.  För resterande kurser gäller att de endast startar om det är tillräckligt många som söker. Du får inte läsa om ett steg som du har fått godkänt betyg i.

Steg 1:

För dig som vill börja med ett nytt språk eller som läst språket men inte har fått betyg.
Steg 2: För dig som har läst språket som elevens val och har fått godkänt betyg. Även för dig som har läst språket som språkval och saknar betyg men ändå bedöms vara tillräckligt duktig (skriftligt omdöme från grundskolan).
Steg 3: För dig som har fått betyg i språkval från grundskolan.  

Modersmål

På gymnasiet kan du fortsätta din modersmålsundervisning. Idag finns undervisning i albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, persiska, polska, sydkurdiska (sorani) och ungerska. För samtliga kurser i modersmål gäller att de endast startar om det är tillräckligt många som söker.

Bookmark and Share
Sidan senast uppdaterad: 2019-09-17
Bookmark and Share

Relaterad information

Kontakt

Carina Löfström
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 56 14
E-post: Carina Löfström

Urban Tengman
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 56 13
E-post: Urban Tengman

Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga